Privacyverklaring

Komarero vindt uw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens en andere data om. Hieronder staat precies hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Komarero houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit houdt onder andere in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van persoonsgegevens zo beperkt mogelijk houdt;
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • uw rechten omtrent persoonsgegevens kennen, u daarover informeren en uw rechten respecteer.

Komarero is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt over ons privacy beleid of wilt weten welke gegevens wij van u heb bewaren kan dit via de contactgegevens onder aan dit privacy beleid.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden bij Komarero verwerkt met als doelstellingen: het uitvoeren van uw opdracht, communicatie over de opdracht, informatieverstrekking al dan niet in de vorm van nieuwsbrieven en administratie.

De grondslag voor de verwerking is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Komarero de volgende (bijzondere) persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • inhoudelijke informatie ten behoeve van advies en reparatie

Wij bewaren de (persoons)gegevens betreffende uw opdracht in ons systeem zodat wij u onze dienstverlening kunnen voortzetten. Bij eventuele beëindiging van de relatie zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen uit ons systeem.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects en geïnteresseerden worden door Komarero verwerkt met als doelstellingen: informatieverstrekking in de vorm van gerichte communicatie.

Grondslag voor de verwerking is uw mondelinge toestemming of afgifte visitekaartje of achterlaten van uw gegevens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Komarero de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Koffiemachine-reparatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat u gezien wordt als prospect of geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Komarero verwerkt met als doelstellingen het uitvoeren van de overeenkomst, communicatie over de overeenkomst en administratie.

De grondslag voor de verwerking is onze overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Komarero de volgende persoonsgegevens gegevens van u verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Komarero opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en de daarbij behorende voorwaarden. Na afloop of beëindiging  van de overeenkomst bewaren wij de gegevens alleen in onze financiële administratie tot zeven jaar na einde boekjaar.
Minderjarigen
Komarero heeft niet de bedoeling persoonsgegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een nieuwsbrief abonnee ouder is dan zestien. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Bewaartermijn
Komarero bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen met derden
Komarero verkoopt uw gegevens nooit. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden: de uitvoering van onze afspraken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Alleen op uw verzoek en/of na uw toestemming verstrekken wij gegevens aan derden indien nodig.

Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Het gaat hierbij om organisaties die software leveren waarmee wij uw gegevens verwerken, clouddiensten maar ook om organisaties waaraan wij werkzaamheden uitbesteden, zoals virtuele assistentie.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Website: functionele cookies
Komarero gebruikt alleen technische en functionele cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Komarero heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals:

 • alle personen die namens Komarero van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en –wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • papieren dossiers worden bewaard op het kantooradres en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen;
 • back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • website met SSL-certificaat;
 • periodiek testen en evalueren van alle maatregelen;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan alsjeblieft contact met ons op via de contactgegevens onder aan dit privacy beleid.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan dit document. Wij voeren aanpassingen in uw persoonsgegevens zo snel mogelijk door. U kunt uw gegevens voor de nieuwsbrief ook wijzigen via de opties onderaan de nieuwsbrief.
Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Wijzigingen
Dit is de versie van 10 februari 2019 van het privacy beleid van Komarero. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij adviseren u regelmatig te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd in dit privacy beleid.
Vragen
Als u naar aanleiding van dit privacy beleid vragen of opmerkingen hebt of van u rechten inzake jouw gegevens gebruik wilt maken, wilt u dan contact met ons opnemen?
Contactgegevens
Komarero, Lylantse Plein 4, 2908 LH Capelle aan den IJssel, info@komarero.nl, 010- 8464648.

 

Komarero helpt u graag verder!

Adresgegevens
Lylantse Plein 4
2908 LH Capelle aan den IJssel

Contact
010 – 8464648
Whatsapp
E-mail